University of Stellenbosch – Internship Psychologist (x2)

INTERNSHIP OPPORTUNITIES
Share this post on
Job: SSVO/043/0220Add To Basket
Refer
Apply Now
Description

Job Title/Posbeskrywing
Intern Psychologists in Educational Psychology
Location/AreaOrganization/Organisasie
Centre for Student Counselling and Development
Department Description/Departement Beskrywing
Centre for Student Counselling & Development (CSCD)
Intern Psychologists in Educational Psychology
  (2 posts)
(Twelve-month Contracts)
Ref. SSVO/043/0220


*PLEASE NOTE:  The CSCD will assist you to compile an individual programme for approval with the Health Professions Council of South Africa.

It is the primary objective of the Centre for Student Counselling and Development to be focused on student wellness and development. The CSCD consists of five units and delivers an integrated, professional, client centred service that focuses on support and development. This position is based at the Unit for Academic Counselling and Development on Stellenbosch campus.

—————————————–

Sentrum vir Studentevoorligting & -ontwikkeling (SSVO)
Internsielkundiges in Opvoedkundige Sielkunde (twee poste)
(Twaalfmaandekontrakte)
Verw. SSVO/043/0220


*LET WEL: SSVO sal u behulpsaam wees om ‘n individuele program vir goedkeuring deur die Beroepsraad vir Sielkundiges op te stel.

Die kernfunksie van die Sentrum vir Studentevoorligting en –ontwikkeling is om te fokus op studentewelwees en –ontwikkeling. Die SSVO bestaan uit vyf eenhede en lewer geïntegreerde, professionele, kliëntgesentreerde diens wat fokus op ondersteuning en ontwikkeling. Die posisie is gesetel by die Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling op Stellenbosch-kampus.

———————————————————————————————————————————————————- Duties/PligteDelivering psychological services to students, prospective students as well as learners (Grade R – 7), including psychometric assessment, academic counselling, career development counselling and psychotherapy;Presenting workshops;Writing psychological reports;Conducting intake interviews;Performing administrative duties;Participating in individual and group supervision;Case presentations;Relevant research to support case work.
————————————-

Lewering van sielkundige dienste aan studente, voornemende studente asook skoliere (Gr R – 7), met inbegrip van psigometriese assessering, akademiese voorligting, loopbaanontwikkeling en psigoterapie;Die aanbied van werksessies;Sielkundige verslagskrywing;Inname onderhoude;Hantering van administratiewe werk;Deelname aan individuele- en groeps-studieleiding;Die aanbied van gevallevoordragte;Toepaslike navorsing om gevallewerk toe te lig.——————————————————————————————————————————————————— Job Requirements/Pos VereistesProof of registration, or proof of successful completion of a structured Master’s programme in Educational Psychology;A completed module in Career Counselling at Master’s level;Knowledge of and experience in a narrative approach to career counselling;A scientific-practical approach to the development of essential skills to foster student success;Knowledge of the Children’s Act No. 38 of 2005 and the application thereof;Knowledge and experience with regards to therapeutic interventions of younger children and parents;Experience in compiling and facilitating group work sessions;Registration with the Health Professions Council of South Africa as Intern Psychologist in Educational Psychology upon appointment;Computer proficiency;The ability to work under pressure;The ability to work effectively in a team;The ability to work according to a fixed schedule in a structured environment and deliver a quality service.
—————————————–

Bewys van registrasie, of bewys van voltooiing vir ‘n gestruktureerde Magisterprogram in Opvoedkundige Sielkunde;Voltooide module in Loopbaanvoorligting op Magistervlak;Kennis van en ervaring in die narratiewe benadering tot beroepsvoorligting;Wetenskaplik-praktiese benadering tot die ontwikkeling van essensiële vaardighede om studentesukses te bevorder;Kennis van die Kinderwet Nr 38 van 2005 en die toepassing daarvan;Kennis van en ervaring in terapeutiese intervensies met jonger kinders en ouers;Ervaring in die samestelling en fasilitering van werksessies vir groepe;Registrasie by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika as Internsielkundige in Opvoedkundige Sielkunde op datum van indiensname;Rekenaarvaardigheid;Die vermoë om onder druk te werk;Die vermoë om effektief binne spanverband te werk;Die vermoë om volgens ‘n vasgestelde skedule in ‘n gestruktureerde omgewing ‘n kwaliteitdiens te lewer.
——————————————————————————————————————————————————- Recommendation/AanbevelingWork experience within a multidisciplinary professional team;Above average written and verbal proficiency in English and one other official South African languag. —————————————–

Ervaring van werk as lid van ‘n multidissiplinêre professionele span;Bogemiddelde skriftelike en mondelinge taalvaardigheid in Engels sowel as een van die ander amptelike tale in Suid-Afrika.
——————————————————————————————————————————————————- How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen#LI-POST Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente)’n Bewys van u registrasie vir ‘n goedgekeurde magisterprogram  moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

‘n Motiveringsbrief om u aansoek vir hierdie internskap te motiveer moet ook ingesluit word.

AANLYN AANSOEK DEUR OP DIE  APPLY NOW-SKAKEL  REGS BO-AAN HIERDIE BLAD TE KLIEK.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

————————————–

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University’s institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

You are also requested to provide proof of your registration for an approved master’s programme.A letter to motivate your reason for applying for this position must also be included.

APPLY ONLINE BY USING THE  APPLY NOW LINK AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THIS PAGE.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

——————————————————————————————————————————————————-
 Enquiries/NavraeEnquiries regarding job content: Dr M Dunn-Coetzee by 021 808 4707, of by mdunn@sun.ac.za, of dr E Sinclair by 021 808 4707, of by est@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

——————————————–

Navrae oor posinhoud: Dr M Dunn-Coetzee by 021 808 4707, of by mdunn@sun.ac.za,  of dr E Sinclair by 021 808 4707, of by est@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753

—————————————————————————————————————————————————– CurrencyCommencement Date01-Jan-2021Closing Date20-Mar-2020
Share this post on